Hani Benim RCEP’im?

Son yıllarda, özellikle Donald Trump’ın ABD Başkanı olması ile beraber neredeyse günaşırı konuştuğumuz bir mesele korumacılık. En azından akış ve hikaye tarafında korumacı argümanların kuvvet kazandığını inkar etmek güç, ancak işin sahadaki gidişatına baktığınız zaman neredeyse tam tersi bir tablo var ve birçok ülke durmaksızın serbest ticaret anlaşmalarının sayısını artırmak için çalışıyor. Bunun en somut örneklerinden biri de geçtiğimiz haftalarda, uzun yıllar boyunca devam eden müzakereler neticesinde imzalanan RCEP, yani Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması. Paydaşlar ise ASEAN ülkeleri (Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Myanmar, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam) ile Çin, Avustralya, Japonya, G. Kore ve…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store